ELS NOSTRES COMPROMISOS

Aquests són els compromisos que proposem al nostre programa electoral:

  1. Posar en marxa la Fundació Justícia Social de Catalunya per millorar la formació i el desenvolupament del coneixement. Afavorir la política de Responsabilitat Social Corporativa del Col·legi.
  2. Fomentar la participació de tots els companys, mitjançant una Comissió Consultiva Sènior, formada pels membres de més edat i experiència, i una Comissió Consultiva Júnior, perquè els més joves aportin idees i innovació.
  3. Crear la Comissió Consultiva de Membres no Exercents per afavorir la participació dels Col·legiats i Col·legiades no exercents en l’activitat col·legial.
  4. Insistir en les negociacions amb l’Administració per obtenir l’accés al Servei de Tràfic. Recuperar l’interès i promoure la Mediació Laboral com instrument útil en la resolució de conflictes laborals.
  5. Afavorir la creació de serveis específics per autònoms. Treballar des del Col·legi en el canvi legislatiu que elimini la impossibilitat de realitzar cursos subvencionats per part de professionals autònoms.
  6. Promoure ajudes a membres a l’atur per millorar la seva ocupabilitat. Desenvolupar habilitats i estratègies en la recerca activa de treball.
  7. Apostar per la formació en àmbits laborals emergents propis pels graduats en relacions laborals.
  8. Incrementar i potenciar les activitats presencials en les delegacions de Lleida i Girona.
  9. Augmentar la formació en l’ús professional de les xarxes socials i les seves eines. Potenciar la transformació digital en la gestió i els serveis del Col·legi.
  10. Crear una Comissió d’Innovació que actuï com a think tank per generar coneixement. Impulsar la participació de graduats i graduades socials en debats socials de temes rellevants i actuals.